Monthly Archives: October 2016

Đọc Hồi Ký Huỳnh Công Ánh – Quan Dương

    ĐỌC HỒI KÝ HUỲNH CÔNG ÁNH Quan Dương   Hình như tôi là người sau cùng đọc bản thảo của anh Huỳnh Công Ánh dù cả hai chúng tôi hiện đang cùng sống chung thành phố New Orleans … Continue reading

Posted in book event, Huynh Cong Anh, kể chuyện, Opinion, Tù cải tạo, Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment