Monthly Archives: August 2015

Tình Cha – Huỳnh Công Ánh

Kính dâng các đấng nghiêm phụ nhân Ngày Lễ Cha 2015

Posted in concert, Huynh Cong Anh, Song | Tagged , , , | Leave a comment

Noi Gương Quang Trung

Mời thưởng thức một sáng tác của Huỳnh Công Ánh qua phần trình bày của Ban Tù Ca Xuân Điềm “https://soundcloud.com/li-n-k-t-tu-i-tr/noi-guong-quang-trung”>

Posted in Huynh Cong Anh | Tagged , , , , , , | Leave a comment